Integritetspolicy

Bakgrund

Enjay värnar om den personliga integriteten. Som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för behandling av dina personuppgifter. I denna policy hittar du information om vilka personuppgifter som Enjay behandlar, hur länge uppgifterna bevaras, rättslig grund för behandlingen, ändamål med behandlingen, när vi eventuellt delar uppgiften, samt information om hur du utövar dina rättigheter.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter

När du kontaktar oss via någon av våra kommunikationskanaler används de uppgifter som du uppger till att hantera ditt ärende, för den fortsatta kontakten med dig samt för att förbättra vår service vid återkommande kontakt. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

 

Hur vi får tillgång till dina personuppgifter

 • Uppgifter som du tillhandahåller när du kontaktar oss, ansöker om arbete eller besöker oss.
 • Uppgifter som registreras via cookies när du besöker vår hemsida.
 • Uppgifter som vi får från offentliga register.
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra event, nyhetsbrev och andra utskick samt när du svarar på enkäter och undersökningar.

 

Vilken typ av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar i samband med din kontakt med oss. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Titel
 • Fotografier
 • Faktura och bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll
 • IP-adresser

 

Behandling på ett betryggande sätt

Vårt arbetssätt, våra rutiner och IT-policyer är utformade för att på ett säkert sätt kunna behandla dina personuppgifter. Utgångspunkten är att endast de personer inom Enjay som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

 

Känsliga personuppgifter har särskilda behörighetskontroller som har ett högre skydd i behandlingen av dina personuppgifter.

 

Våra säkerhetssystem skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

 

Rättsliga grunder för insamling av dina personuppgifter

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det finnas stöd i lagstiftningen, det måste finnas en rättslig grund för behandlingen. För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig, krävs det att:

 

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal.

Hantering och administration av försäljning samt för att genomföra och ta emot betalningar.

 

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Vi sparar dokumentation i samband med fakturering i enlighet med gällande bokföringslagar och förordningar.

 

Behandlingen grundar sig på ditt samtycke.

Vi kan komma att skicka ut nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial om du har anmält dig till detta, samt förse dig med eventuella evenemangsinbjudningar. Om en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke, kommer vi alltid be dig att ge ditt samtycke till en sådan tjänst och vår behandling av dina personuppgifter. När samtycke krävs, kommer vi alltid att samla in det skriftligt.

 

Behandlingen av dina personuppgifter får också göras efter en intresseavvägning.

Om Enjays berättigade intresse av att utföra behandlingen av uppgiften vägs mot ditt intresse av integritetsskydd.

 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Grundläggande princip för Enjay är att inte samla in eller lagra personuppgifter längre än nödvändigt.

 • Vi sparar uppgifter under den tid det finns en affärsmässig relation,
 • eller så länge som det annars är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen,
 • eller så länge det föreligger en skyldighet att spara uppgifterna enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

 

Kund, leverantör, återförsäljare, eller agent

Om du är kund, leverantör, återförsäljare, eller agent och du har ingått avtal med Enjay sparas dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig, t.ex. tills vi har levererat produkten du beställt eller tills garantitiden löpt ut, dock inte längre än två år efter din senaste kontakt med företaget. Detta gäller emellertid inte om vi behöver spara dina personuppgifter under en längre tid på grund av någon av orsakerna angivna nedan.

 

Arbetssökande

När en tjänst är tillsatt så kan detta komma att ifrågasättas under en tid av 2 år, bl a enligt diskrimineringslagstiftningen. Företaget kan alltså hamna i tvist och behöver då kunna föra sin talan med dokumentation som bevis.
Man får lov att spara de underlag man behöver, dvs ansökningshandlingarna kan, och bör, sparas i 2 år. Detta görs med intresseavvägning som rättslig grund.

 

Kommunikation

Om du kontaktar Enjay via t.ex. e-post, kommer dina personuppgifter att lagras så länge det behövs för att vi ska ha möjlighet att behandla orsaken till att du kontaktade oss.

 

Direktmarknadsföring

Vi kan behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring fram till att du säger upp ditt samtycke.

 

Rättsliga förpliktelser

Vi bevarar all dokumentation som vi är rättsligt förpliktigade att spara.

T.ex. bokföringsinformation i enlighet med gällande redovisningslagstiftning. Sådan dokumentation och information kan innehålla personuppgifter. 

 

Överföring av personuppgifter

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

 

För att kunna leverera våra produkter och tjänster

Det är ibland nödvändigt att vi delar vissa personuppgifter med våra samarbetspartners, det handlar främst om kontaktuppgifter för att slutföra affären/installationen. I de fall vi överför personuppgifter upprättar vi sekretessavtal. Vi iakttar alltid stor försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder.

 

Rättsliga förpliktelser

Dina personuppgifter kan också lämnas ut för att bolaget ska kunna efterleva vissa lagstadgade skyldigheter. De kan också komma att överföras till polisen och andra relevanta myndigheter när detta är tillåtet och nödvändigt enligt lag.

 

Affärstransaktioner

Om hela eller delar av Enjay verksamhet säljs eller integreras med någon annan verksamhet eller företag, kan dina personuppgifter vidarebefordras till våra rådgivare, potentiella köpare och deras rådgivare och överföras till de nya ägarna av bolagsverksamheten.

 

Utland

Ovanstående överföringar kan endast utföras till företag inom EU eller EES (dvs. alla EU-medlemsstater samt Island, Norge och Lichtenstein), eller andra länder eller internationella organisationer som säkerställer en adekvat skyddsnivå. Överföringar till tredjeländer och internationella organisationer får under alla omständigheter endast utföras i full överensstämmelse med Dataskyddsförordningen och artiklarna 44-49 i den förordningen.

 

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Det finns två typer av cookies; en permanent cookie som ligger kvar på din dator under en bestämd tid och en sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under en viss tid och som försvinner när du stänger webbläsaren. Den vanligaste användningen är att mäta och analysera trafiken på webbplatsen samt att förenkla ditt besök.

 

De flesta webbläsare frågar dig om du vill acceptera cookies eller inte. Om du inte vill ha cookies på din dator bör du ställa in din webbläsare för att vägra cookies, var medveten om att det kan påverka viss funktionalitet och innehåll på sajten.

 

Några av de cookies vi använder tillhandahålls av Google Analytics där Google ansvarar för insamling, syfte, användning, funktion och varaktighet. Enjay har endast tillgång till sammanställd information som tillhandahålls av Google, informationen är inte kopplad till en IP-adress.

 

Dina rättigheter

Du har enlighet gällande lagstiftning rättigheter som listas nedan. Normalt kan rättigheter utnyttjas kostnadsfritt, är din begäran uppenbart ogrundad eller orimlig kan vi ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå din begäran. Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål, normalt inom 1 månad. Om vi behöver mer tid eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig om det krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

 

Registerutdrag

Du har rätt att få ett registerutdrag på de uppgifterna vi behandlar om dig.

 

Rätt till rättelse

Om de uppgifterna vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att få uppgifterna rättade.

 

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att höra av dig till oss och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

 

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter;

 • om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • Om du motsätter dig behandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt
 • om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • i vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om radering t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna.

 

Om radering sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter att radering har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om radering har lämnats ut.

 

Rätt till dataportabilitet

Denna rättighet gäller för sådana personuppgifter som du har lämnat till oss och som behandlas med stöd av ditt samtycke eller om behandlingen grundar sig på avtal med oss. Om så är fallet har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett digitalt format för att använda på annat håll.

 

Personuppgiftsansvarig

Företag: Enjay AB

Adress: Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö
Organisationsnummer: 556865-3751

E-post: dataskyddsombud@enjay.se

Telefon: +46 40-12 33 30

 

Om du vill utöva dina rättigheter, har frågor eller klagomål avseende Enjays behandling av personuppgifter: maila till dataskyddsombud@enjay.se. Det går också bra att anmäla klagomål direkt till Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/

 

Enjay kan komma att ändra denna integritetspolicy (version 1)